REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. ÚVOD

Cílem společnosti je trvalé uspokojování potřeb zákazníka poskytováním služeb a zboží v kvalitě, která plně odpovídá zákazníkovým požadavkům s plným respektem k prostředkům, které zákazník za zakoupené služby a zboží společnosti poskytl. Nedílnou součástí dosažení tohoto cíle je, mimo jiné, tento reklamační řád, neboť je výslovným zájmem společnosti reklamace řešit takovým způsobem, aby zákazník nikdy nebyl omezen na svých právech. Respektovat zájmy zákazníka jsou povinni všichni pracovníci společnosti.

2. ZÁRUČNÍ LHŮTY

Společnost poskytuje na zboží, opravy a materiál s těmito opravami dodaný oprávnění uplatnění práva z vady a to v těchto lhůtách:

1. a) Pro spotřebitele 24 měsíců ode dne prodeje nebo provedení opravy, z toho prvních 6 měsíců uplatnění práva z vadného plnění na základě zákonné odpovědnosti za vady. V době šesti měsíců od převzetí zboží nebo díla platí vyvratitelná domněnka, že zboží mělo vadu již v době převzetí a kupující nemusí prokazovat, že zboží má vadu, protože její existence se předpokládá.

Důkazní břemeno má prodávající, který chce-li se odpovědnosti za vady zprostit , musí dokázat (zpravidla prostřednictvím reklamačního technika výrobce případně dodavatele), že zboží bylo při převzetí zákazníkem bezvadné a vadu způsobil kupující sám jeho užíváním.

    b) Pro podnikatele 6 měsíců uplatnění práva z vadného plnění na základě zákonné odpovědnosti za vady. V době šesti měsíců od převzetí zboží nebo díla platí vyvratitelná domněnka, že zboží mělo vadu již v době převzetí a kupující nemusí prokazovat, že zboží má vadu, protože její existence se předpokládá.

Důkazní břemeno má prodávající, který chce-li se odpovědnosti za vady zprostit , musí dokázat (zpravidla prostřednictvím reklamačního technika výrobce případně dodavatele), že zboží bylo při převzetí zákazníkem bezvadné a vadu způsobil kupující sám jeho užíváním.

3. ZÁRUKA

Záruka, kterou společnost zákazníkovi poskytuje po dobu záruční lhůty, se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u dodaných služeb nebo výrobků (zboží) po dobu záruční lhůty objeví. Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodané služby nebo výrobku vzniknou takovým používáním ze strany zákazníka, které není v souladu s obecnými právními předpisy, které provoz konkrétního výrobku upravují, nebo který není v souladu s návodem k použití pneumatik vydaným společností. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození dodaných služeb a výrobků, která nemají souvislost s případnými materiálovými a výrobními vadami.

4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci ve kterémkoliv prodejním místě společnosti bez ohledu na prodejní místo, ve kterém službu či výrobek zakoupil. V případě prodeje prostřednictvím internetového obchodu je zákazník oprávněn reklamovaný výrobek či službu zaslat do sídla Společnosti, náklady na přepravu v takovém případě však nesmí být vyšší, než za jaké by Společnost byla sama schopna na písemnou výzvu zákazníka reklamovaný výrobek či službu do svého sídla dopravit. Náklady, za které je Společnost schopna reklamovaný výrobek či službu přepravit, jsou nejvýše uznatelnými vícenáklady, které bude Společnost na písemnou výzvu zákazníka refundovat v případě, že reklamace bude uznána za oprávněnou.

Společnost doporučuje zákazníkovi uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy závadu v provedení služby nebo vadu výrobku zjistil. Takový postup ze strany zákazníka zamezí nebo minimalizuje možné dodatečné změny na provedené službě nebo zboží, a tím přispěje k rychlému vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5. POSTUP VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Spolu s reklamovaným výrobkem je zákazník povinen Společnosti předat úplně a pravdivě vyplněný Reklamační dotazník. Za údaje uvedené v Reklamačním dotazníku zodpovídá reklamující. Správnost údajů, které Reklamační dotazník obsahuje, potvrdí reklamující svým podpisem a přiloží k Reklamačnímu dotazníku doklad (nebo jeho kopii) o koupi služby nebo zboží. O reklamaci je pracovník, který reklamaci přebírá, povinen rozhodnout ihned. V případě, že k rozhodnutí o vyřízení reklamace je nutné další odborné posouzení, je povinen pracovník společnosti tuto skutečnost zákazníkovi sdělit. Lhůty pro vyřízení reklamace se v takovém případě řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem v závislosti na typu zákazníka (obecně platí, že ustanovení Občanského zákoníku se vztahují na zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt a ustanovení Obchodního zákoníku pak na subjekty podnikatelské).

6. ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace služby nebo výrobku může společnost uznat jako oprávněnou nebo zamítnout jako neoprávněnou. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, je povinností společnosti poskytnout zákazníkovi náhradu. Pokud je reklamace uznána jako neoprávněná, může zákazník předmět reklamace vyzvednout na prodejně, kde reklamaci uplatnil, nebo písemně požádat o jeho zaslání na jím určenou adresu v rámci České republiky, přičemž společnost může v takovém případě požadovat od zákazníka úhradu takto vzniklých nákladů. Skladování předmětu reklamace v případě jejího zamítnutí společnost po dobu 30 dnů od jejího zamítnutí nezpoplatňuje. Pokud zákazník předmět reklamace nevyzvedne ve lhůtě do 30 dnů od zamítnutí reklamace, společnost může svým rozhodnutím předmět reklamace zlikvidovat a/nebo jeho další skladování a manipulaci s ním zpoplatnit. Aktuální cena skladování zboží závisí na jeho rozměru a druhu a je k dispozici na vyžádání na kterémkoli prodejním místě společnosti.

7. NÁHRADY

V případě uznání reklamace má zákazník právo na tyto náhrady:
1. u vadné služby má zákazník v případě neodstranitelné vady nárok na nové provedení služby nebo na vrácení částky, kterou za službu zaplatil. O tom, který způsob náhrady bude použit, rozhoduje zákazník a společnost má povinnost jeho rozhodnutí respektovat
2. u vadné služby má zákazník v případě odstranitelné vady nárok na bezplatnou opravu služby
3. u vadného zboží v případě, že reklamovaným vadným zbožím je (jsou) pneumatika(y) má zákazník, který zboží (pneumatiku) zakoupil jako nepodnikatelský subjekt v případě neodstranitelné vady nárok:
3.1.
při uplatnění reklamace do 24 měsíců ode dne zakoupení zboží na nové zboží nebo na vrácení částky, kterou za zboží zaplatil. O tom, který způsob náhrady bude použit, rozhoduje zákazník a společnost má povinnost jeho rozhodnutí respektovat
3.2.
při uplatnění reklamace v době od prvního pracovního dne dvacátého pátého měsíce ode dne zakoupení zboží do posledního dne prodloužené záruční lhůty (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, která odpovídá poměru mezi hloubkou dezénu reklamovaného a nového zboží
3.3.
Po celou dobu záruční lhůty má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné

4. u vadného zboží v případě, že reklamovaným vadným zbožím je(jsou) pneumatika(y) má zákazník, který zboží (pneumatiku) zakoupil jako podnikatelský subjekt v případě neodstranitelné vady nárok:
4.1.
při uplatnění reklamace v době zákonné i prodloužené záruční doby (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, která odpovídá poměru mezi hloubkou dezénu reklamované a nové pneumatiky
4.2.
Po celou dobu záruční lhůty má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné
5. ostatní zboží (tj. zboží mimo pneumatiky)
5.1.
při uplatnění reklamace v době celé zákonné záruční lhůty (viz odstavec Záruční lhůty) na vrácení částky, kterou za zboží nebo službu zaplatil v případě neodstranitelné vady nebo na bezplatné odstranění vady v případě vady odstranitelné.

Reklamační řád společnosti Josef Beneš se řídí českým právním řádem a společnost výslovně prohlašuje, že s ním nesmí být v rozporu. Pokud by taková situace výjimečně nastala, vždy platí vyšší právní norma. Pouze v tom případě, že by to bylo pro zákazníka výhodnější, se použije ustanovení právní normy nižší.

Podnikající fyzickou osobou Josef Beneš, zapsanou v Živnostenském rejstříku vedeného Městským úřadem Mělník, č.:ObŽÚ/00042/7116-L společnost byla založena dne 23. 1. 1992, a to na dobu neurčitou.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ ZDE 

 

servismelnik.cz

Kontaktujte nás

Autoservis Mělník s.r.o.

K UČILIŠTI 2195/1

MĚLNÍK

IČ: 14263432

DIČ: CZ14263432

TELEFON:

608 304 090

   

E-MAIL:

zahradka@servismelnik.cz

 

 

.

Kde nás najdete

Otevírací doba:

Pondělí-Pátek 8:00-12:00
  13:00-18:00
Sobota-Neděle Zavřeno