VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1. „Prodávající“ je podnikající fyzickou osobou Josef Beneš, zapsanou v Živnostenském rejstříku vedeného Městským úřadem Mělník, č.:ObŽÚ/00042/7116-L společnost byla založena dne 23. 1. 1992, a to na dobu neurčitou.
2. „Kupující“ je osoba, která vůči prodávajícímu učinila právní jednání směřující k uzavření smlouvy.
3. Kupující uskutečněním objednávky u prodávajícího souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zboží a služby uvedené v objednávce.
2. V případě objednání služeb se má za to, že zákazník požaduje služby obvyklé a prodávající má právo provést a vyúčtovat veškeré nutné úkony a použít materiál zajišťující bezpečný provoz vozidla. V případě, že zákazník má specifické požadavky ohledně provedení služeb, případně odmítá provedení služeb dle obvyklých zvyklostí prodejce, prodávající nenese odpovědnost za škody plynoucí z tohoto požadavku.
3. Kupující by měl dbát pokynů prodávajícího týkající se údržby zboží a v případě využití služeb i použitého materiálu. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.
4. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží v první jakosti (nestanoví-li předem prodávající výslovně jinak, popř. nedohodnou-li se strany jinak), v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro objednané zboží.
5. Vyobrazení výrobku, stejně jako uváděné parametry, jsou údaje orientační a jako takové jsou nezávazné.
6. V případě, že kupující požaduje doručit zboží prostřednictvím dopravce, je po dobu stanovenou k dodání zboží odeslanou objednávkou vázán. Upravit rozsah objednávky co do druhu a/nebo množství zboží a/nebo zrušit objednávku lze nejpozději do dne expedice objednaného zboží písemnou formou na email příslušné provozovny prodávajícího, případně na benes@pneubenes.cz s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn. V případě nepřevzetí zásilky se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu prokazatelné náklady vzniklé s nerealizovanou objednávkou nebo její částí (především náklady na marný dovoz objednaného zboží). Ustanovení v předchozí větě se neuplatní, pokud je důvodem nepřevzetí dodávky poškození zboží nebo jeho obalu při přepravě ke kupujícímu popř. kupujícím určené třetí osobě a je-li o takovém poškození vyhotoven kupujícím a přepravní společností písemný zápis.

3. Místo plnění

1. Místem plnění je místo předání / namontování zboží kupujícímu či místo poskytnutí služby.
2. V případě zaslání zboží prostřednictvím dopravce je místem plnění místo předání prodávajícím prvnímu dopravci.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

1. Platná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy podle § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je ze strany prodávajícího potvrzeno dodáním zboží a k uzavření kupní smlouvy není vyžadováno formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající má právo podmínit vznik kupní smlouvy dále písemným potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím. O uplatnění tohoto práva rozhoduje prodávající, přičemž důvody uplatnění tohoto práva není povinen kupujícímu sdělit.
2. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o autorizaci objednávky emailem, telefonicky nebo písemně. Objednávka je neplatná, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede.

3. Kupující hradí finanční zálohy tehdy, kdy nemá prodávající zboží na skladě a musí ho objednat od dodavatele nebo výrobce. V případě nevyzvednutí zboží je záloha nevratná. V případě, že kupující uvedl chybně specifikaci objednaného zboží, má prodávající právo požadovat po kupujícím poplatek za zpětné naskladnění k výrobci nebo dodavateli. Poplatek se může lišit v závislosti na podmínkách daných subjektů.

5. Cenové podmínky

1. Kupní cena zboží a služeb je stanovena na základě ceny, která je kupujícímu sdělena na základě platné ceny v době uskutečnění plnění.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě změny dodavatelských podmínek výrobců a dalších dodavatelů zboží. V případě podstatného zvýšení ceny ze strany prodávajícího může kupující od smlouvy odstoupit.
3. Prodávající vystaví a zašle či osobně předá daňový doklad, vystavený na základě kupní smlouvy. Daňový doklad slouží zároveň i jako dodací a záruční list.
4. K ceně za zboží může být připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím v závislosti na ceníku dopravce.
5. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu jím uhrazené finanční plnění.

6. Dodací lhůta v případě odeslání zboží prostřednictvím dopravce

1. Dodací lhůta počíná běžet dnem odeslání závazné objednávky kupujícím, a to za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její řádné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, jej prodávající expeduje po domluvě s kupujícím, obvykle však do druhého dne. Expedicí se rozumí předání zboží prvnímu dopravci nebo převzetí zboží vlastním dopravním oddělením.
2. V případě, že objednané zboží není skladem a/nebo ho není možné expedovat do třiceti dnů od obdržení objednávky, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu. Má-li prodávající informaci o předběžném termínu dodání zboží, předá tuto informaci kupujícímu nebo nabídne jiný, s původním srovnatelný výrobek, se kterým kupující vyjádří souhlas.

7. Dopravní podmínky a poštovné

1. Způsob přepravy zboží stanoví prodávající.
2. Kupující je povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a množství zboží (pokud tomu nebrání obaly). Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena neporušená. V případě jakýchkoliv závad na zboží nebo obalech je kupující povinen neprodleně informovat dopravce a sepsat s ním zápis o vadách a jeho kopii neprodleně doručit prodávajícímu.

8. Záruka a servis

1. Záruka, záruční a pozáruční servis jsou zaručeny v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.

9. Odstoupení od kupní smlouvy / vrácení zboží

1. Při prodeji zboží spotřebiteli na základě smlouvy uzavřené použitím prostředku komunikace na dálku má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od dne převzetí zboží. Kupující, je-li spotřebitelem, nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 1837 Občanského zákoníku. Pokud kupující využije shora uvedeného práva zboží vrátit, může tak učinit zasláním zboží s originálem daňového dokladu a kopií podacího lístku na adresu prodávajícího: Josef Beneš, K Učilišti 2195, Mělník 27601. Po převzetí vráceného zboží poukáže prodávající kupní cenu za zboží sníženou o přepravní náklady, balné a doběrečné na bankovní účet kupujícího. Kupující není oprávněn vracet zboží při současném zatížení zásilky platbou dobírky. Takovou, dobírkou případně zatíženou, zásilku nemá prodávající povinnost převzít.
2. Zboží musí být prodávajícímu vráceno, mimo případu, kdy je smlouva uzavřena použitím prostředku komunikace na dálku a kdy je kupující spotřebitelem, v původním stavu, nepoužité, kompletní a nepoškozené se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímu dodány. Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese kupující. 
3. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující není oprávněn vracet zboží při současném zatížení zásilky platbou dobírky. Takovou, dobírkou případně zatíženou, zásilku nemá prodávající povinnost převzít.
4. Po odstoupení od smlouvy a řádném vrácení zboží kupujícím se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu cenu za zboží, a to bankovním převodem na účet kupujícího, nejpozději do 14ti dnů od řádného zpětného převzetí zboží prodávajícím a/nebo poskytnutí bankovního kontaktu ze strany kupujícího.

10. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, kterou od kupujícího obdržel. Prodávající může odmítnout objednávku, pokud kupující dříve nesplnil svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.
2. Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění z jakéhokoli důvodu nemožným, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

12. Mimosoudní vyrovnání

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce či spor při nákupu přes internet řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Potřebné informace o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před tím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu Prodávající doporučuje Kupujícímu – spotřebiteli nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace. Kontakty naleznete zde

13. Účinnost

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.

servismelnik.cz

Kontaktujte nás

Autoservis Mělník s.r.o.

K UČILIŠTI 2195/1

MĚLNÍK

IČ: 14263432

DIČ: CZ14263432

TELEFON:

608 304 090

   

E-MAIL:

zahradka@servismelnik.cz

 

 

.

Kde nás najdete

Otevírací doba:

Pondělí-Pátek 7:00-16:00
   
Sobota-Neděle Zavřeno